Gedragscode Praktijk Annelies Schrieken

Inleiding
Wij willen graag dat de cliënten aan wie ik diensten verleen, daarover tevreden zijn. De wijze waarop iedereen met elkaar omgaat, is hiervoor doorslaggevend. In deze notitie wordt beschreven wat in dat verband van een iedereen verwacht wordt.

Zowel de client als ik zijn hoogte zijn van deze gedragscode. De client door algemene kennisgeving op de site. Alle medewerkers, cliënten en samenwerkingspartners dienen zich aan deze gedragscode te houden in hun relatie met of namens de organisatie.

Wanneer er situaties ontstaan waarbij er meningsverschillen zijn over de normen en waarden, die in deze gedragscode vermeld staan, kunnen deze altijd besproken worden met de Annelies Schrieken.

De doelen van deze gedragscode zijn:

  • Voorkomen van agressie, racisme, leeftijdsdiscriminatie, discriminatie in algemene zin, seksuele) intimidatie;\
  • Het goede imago van onze organisatie bewaken en houden;
  • Het gezien worden als een goede werkgever, waardoor de instelling gemakkelijker nieuw personeel aantrekt;
  • Het beschermen van de werknemer.

Hierbij komen de volgende uitgangspunten naar voren:
Integriteit, Respect en Loyaliteit 

Status
Deze gedragscode is uitgewerkt op basis van een aantal wettelijke bepalingen. De code ontleent hieraan een wettelijke status. De regels die hier in deze gedragscode beschreven staan, zijn gebaseerd op de CAO-GGZ, de Arbo-wet, artikelen uit het Burgerlijk Wetboek en artikelen uit het Wetboek van Strafrecht.

Reikwijdte
Deze gedragscode is bedoeld voor alle medewerkers, stagiaires, cliënten en samenwerkingspartijen. Voor alle partijen is deze gedragscode inzichtelijk.

Hoofdstuk 1 Gedragscode

Respect en gelijkwaardigheid
Praktijk Annelies Schrieken vindt het belangrijk dat haar cliënten kunnen rekenen op veilige en professionele zorg om daarmee hun eigen krachten op een positieve manier in te kunnen zetten om hun leven en het leven in relatie met anderen vorm te kunnen geven. Annelies Schrieken zal vanuit deskundigheid en betrokkenheid cliënten ondersteunen. Samen met de client wordt zoveel mogelijk gestreefd naar overeenstemming met respect voor de keuzes die daarbij worden gemaakt.

Vraaggericht, flexibel systemisch en belevingsgericht zal zij werken iedere dag opnieuw. Deze werkwijze wordt besproken met de cliënten en supervisanten.  Om misverstanden te voorkomen en om te laten zien dat de organisatie hecht aan bepaalde normen en waarden, volgt onderstaand een beschrijving van hetgeen uitdrukkelijk verboden

  1. Met deze richtlijnen worden de grenzen van toelaatbaar gedrag aangegeven.

Discriminatie
Elke vorm van discriminatie op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, huidskleur, lichamelijke of geestelijke beperking, nationaliteit, geslacht, seksuele voorkeur, leeftijd of op welke grond ook, is niet toegestaan.

Intimidatie
Schelden, pesten, discriminerende taal uiten of met grote stemverheffing spreken, is verboden. Ook lichamelijke uitingen zoals het zich groot maken, worden niet geaccepteerd. Dit geldt ook voor het uiten van bedreigingen. Verder is handtastelijkheid verboden, evenals het lastig vallen. In dat verband kan gedacht worden aan het voortdurend telefoneren, of het bovenmatig sturen van sms’jes of e-mails.

Seksuele intimidatie
Elke ongewenste seksueel getinte aandacht, die tot uiting komt in verbaal, fysiek of non-verbaal gedrag, dat zowel opzettelijk als onopzettelijk kan zijn en dat door degene(n), die hiermee wordt/worden geconfronteerd als ongewenst en onplezierig wordt ervaren, is verboden.

Belangenverstrengeling
Elke handeling die vermenging van zakelijke-en privé-belangen kan veroorzaken, dient vermeden te worden om belangenverstrengeling te voorkomen. Deze regel houdt in dat, zonder persoonlijk belang, betrouwbaar en professioneel moet worden gehandeld.

Diefstal
In geval van diefstal van bedrijfseigendommen of eigendommen dient er melding te worden gedaan bij de directie. Er wordt aangifte gedaan en er volgt een politieonderzoek. Betreft de verdenking een medewerker dan wordt deze tijdens het onderzoek op non-actief gezet, in eerste instantie voor de duur van drie weken, of langer als dit in het kader van het onderzoek vereist is. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen. Betreft de verdenking een cliënt dan wordt de dienstverlening aan deze cliënt opgeschort hangende het onderzoek. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek zal bepaald worden welke maatregelen worden genomen.

Overige gedragsregels
Verder geldt voor Annelies Schrieken als cliënten de volgende gedragsregels in de behandelkamer:

  • Het is verboden te roken;
  • Het is verboden drugs mee te nemen of te gebruiken;
  • Met een slag-, steek-of vuurwapen of alles wat als zodanig kan dienen, mag de behandelruimte niet worden betreden.

Klachtenbehandeling
Deze bespreken met de persoon die het betreft. Ook kan de klacht worden besproken met de Klachten functionaris, Resie Bessems. Deze zal er naar streven de klacht naar tevredenheid op te lossen. Daarnaast is het mogelijk de klacht te bespreken met de klachtenfunctionaris. Deze biedt vanuit een onafhankelijke positie zonder last of ruggespraak ondersteuning bij het zoeken naar oplossingen en kan bemiddelen. Indien de bemiddeling niet tot een bevredigende oplossing heeft geleid, kan de klager al dan niet besluiten de klacht schriftelijk in te dienen bij de externe klachtencommissie. Desgewenst kan de klachtenfunctionaris de klager hierbij behulpzaam zijn. De klager kan zich ook direct met een klacht tot de klachtencommissie wenden.

Procedures
Vanzelfsprekend worden klachten volgens de daarvoor geldende procedures behandeld. Ook deze procedures zijn gebaseerd op bepaalde normen en waarden. Zodra een procedure wordt gestart, zullen alle betrokkenen op de hoogte worden gehouden van de gang van zaken. De organisatie vindt het belangrijk transparant te zijn met inachtneming van het privacyreglement. Hoor-en wederhoor zullen altijd worden toegepast. Dit betekent dat de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft, zullen worden uitgenodigd voor een of meer gesprekken. Van deze gesprekken zal altijd een schriftelijk verslag worden gemaakt. Dergelijk overleg kan bijvoorbeeld leiden tot afspraken over gedragsregels en hoe de toepassing ervan wordt getoetst. Eventuele maatregelen zullen ook altijd in verhouding (proportioneel) moeten zijn met de ernst van de situatie. Overplaatsing, een officiële waarschuwing en ontslag zijn maatregelen die met betrekking tot medewerkers niettemin kunnen worden genomen als een klacht daartoe aanleiding geeft. Met cliënten en hun relaties kunnen bepaalde gedragsregels worden afgesproken. En hoewel het goed hulpverlenerschap als uitgangspunt voor de organisatie leidend is, behoudt de organisatie zich het recht voor onder bepaalde omstandigheden de zorgovereenkomst met de cliënt te beëindigen. Een niet correcte bejegening van medewerkers kan daarvoor als reden gelden.

Het besluit om maatregelen te treffen wordt uitsluitend en alleen genomen door de directie van de organisatie. Deze kan ten tijde van langdurige afwezigheid deze bevoegdheid overdragen aan zijn plaatsvervanger. De directie zal echter niet eerder beslissen dan dat deze met betrokkenen of een vertegenwoordiging daarvan uitvoerig heeft gesproken. Van fysiek geweld, ernstige bedreigingen, diefstal, vernielingen en/of agressie wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Tot slot
Dit document gaat over gedrag, over normen en waarden en over maatregelen die genomen kunnen worden. Gelukkig is er zelden sprake van ontoelaatbaar gedrag. Het gaat om uitzonderlijke situaties. Niettemin vindt de organisatie het van belang hierover duidelijk te zijn met het oog op de veiligheid van cliënten, hun relaties en medewerkers. Laten we vraaggericht en respectvol met elkaar omgaan. Dan is er heel veel mogelijk.

 

Meppel, December  2020
Mevrouw. A. Schrieken
Systeemtherapeut

Scroll naar boven